RoHS-2

Direktivet 2002/95/EF (Restrictions on Hazardous Substances) trådde i kraft 1.juli 2006. Direktiv 2011/65/EU, omtalt som RoHS-2 erstattet 2002/95/EF direktivet 3.januar 2013.
Bakgrunnen for regelverket er å beskytte menneskers helse, miljøvennlig gjenvinning og behandling av elektriske og elektroniske produkter og beskyttelse av miljøet mot farglige stoffer.
Direktivet gir forbud mot å bruke disse stoffene i elektriske og elektroniske produkter. 

  • Bly
  • Kvikksølv
  • Kadmium
  • Seksverdig krom
  • Polyabromerte bifenyler (PBB)
  • Polybromerte difenyletere (PBDE)

Regjeringens omtale av direktivet kan du lese her 

Etter vår  beste overbevisning lever Vinks produkter opp til RoHS-2 direktivet og inneholder ikke ovenstående stoffer. 

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies