Pris- og leveringsbetingelser

Pris- og leveringsbetingelser
Med mindre det foreligger annen skriftlig avtale, leverer VINK Norway AS alle leveranser på følgende vilkår. Dette
gjelder uansett eventuelle avvikende bestemmelser i den av kjøper avgitte ordre eller aksept.

Pris:
Gjeldende listepris. VINK Norway AS forbeholder retten til prisendringer uten forutgående varsel. Alle priser
oppgis NOK ekskl. mva.

Betaling:
I henhold til avtale anført på tilbud, ordrebekreftelse og/eller faktura. Ved for sen betaling beregnes 1,25% rente
per måned. Betaling av verktøy forfaller med 50 % ved ordre og 50 % ved levert utfallsprøve.

Salgspant:
VINK Norway AS har salgspant i varer som blir levert til de i sin helhet er betalt. Varer som ikke er betalt i sin
helhet kan ikke avhendes, håndpantsettes, sammenføyes, bearbeides eller påkostes uten VINK Norway AS
forutgående skriftlige samtykke. VINK Norway AS forbeholder seg retten til å kreve tilfredsstillende sikkerhet.

Transport og emballasje:
Transport faktureres etter regning. Fraktfri grense spesifisert i tilbud, ordrebekreftelse eller sonetabell.
Ved bruk av kundens transportør leveres varene EXW våre lagre i Oslo og Rogaland uavhengig av
ordrestørrelse. Incoterms 2000 legges til grunn.
Emballasje faktureres etter regning.

Tillegg og gebyrer:
VINK Norway AS beregner seg et ekspedisjonsgebyr på kr. 200,00 ekskl. mva for ordre på materialleveranser
under kr. 1.000,00 ekskl. mva. Skjæring og emballasje inngår ikke i materialleveransen.

Leveranser:

Leveringstid:
Leveringstiden fastsettes så langt mulig etter kjøpers ønske. Leveranse anses som gjennomført når varene er
levert etter angitt Incoterms. VINK Norway AS yter ikke erstatning som følge av det tap kjøperen påføres som
følge av forsinket levering.

Levert antall:
VINK Norway AS forbeholder seg retten til å foreta delleveringer og over-/underlevering med +/- 10% med mindre
annet er avtalt ved kjøp.

Reklamasjon:

Transport:
Kunde må ved leveransens ankomst uten opphold reklamere til befrakter hvis transportskade er oppstått.

Produkt:
Eventuelle reklamasjoner må fremsettes innen 8 dager etter varenes mottakelse. Dersom reklamasjon
godkjennes, ytes prisavslag inntil fakturaens verdi. VINK Norway AS yter ikke erstatning for det tap kjøperen
påføres som følge av mangler ved varene, direkte eller indirekte, herunder følgeskader så som tapt
arbeidsfortjeneste, dagbøter, annet fortjenestetap etc., dersom dette ikke uttrykkelig er avtalt ved bestilling. I VINK
Norway AS' salgsmateriale, er det oppgitt hvilke anvendelsesområder de forskjellige produkter er egnet for.
Anvendes produkter ikke i samsvar med dette eller utsettes for påvirkninger som ikke er forutsatt i
salgsmaterialet, er VINK Norway AS uten ansvar for produktet, dersom det ikke er inngått skriftlig avtale om at
produktet også er anvendelig til disse formål eller under disse spesielle omstendigheter.

Retur:
Retur av varer tas kun i mot etter avtale. Retur skjer for kjøpers regning og risiko. Det kan krediteres inntil 80 %
av fakturabeløpet. Ikke lagerførte, spesielt bearbeidede og tilskårne varer tas ikke i retur.

Annullering av tilbud/ordre:
VINK Norway AS kan annullere tidligere bekreftede tilbud/ordre såfremt kjøper har et uavklart økonomisk
mellomværende med VINK Norway AS. Dersom det dreier seg om varer vi vanligvis ikke lagerfører, kan ikke
kunde annullere ordre med spesialkvaliteter uten vårt samtykke

Produktansvar:
VINK Norway AS har tegnet produktansvarsforsikring for skader som er forvoldt på personer eller annet, av varer
som er solgt av VINK Norway AS. Forsikringen dekker skader som beviselig skyldes feil begått av personale hos
VINK Norway AS, bortsett fra feil i forbindelse med montering av produkter utenfor vår virksomhet. Også for
produktansvaret gjelder at VINK Norway AS ikke er ansvarlig for driftstap, avansetap eller andre indirekte tap som
måtte våre følge av skaden. VINK Norway AS ikke erstatningspliktig for skader utover NOK 1.000.000,- ved et
enkelt skadetilfelle.

Force majeure:
I tilfelle force majeure, herunder streik eller lockout, bortfaller VINK Norway AS sine forpliktelser så lenge force
majeure situasjonen er til stede.

Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies